top of page

ЗА И ПРОТИВ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ФЛУОР В ДЕНТАЛНАТА ПРОФИЛАКТИКА

Флуорът има уникална роля в превенцията и контрола на зъбния кариес. Неговото значение за здравето на зъбите е известно още в края на ХІХ век. Проучвания, проведени през ХХ век доказват връзката между приема на флуор и редукцията на зъбния кариес. Тези проучвания дават основание за разработване и внедряване на различни методи за ендогенно и локално приложение на флуор. Флуорната профилактика заема важно място в промоцията на оралното здраве. Установява се, че приложението на флуориди чрез различни методи и средства е един от основните фактори за намалението на зъбния кариес в света. През последните десетилетия епидемиологични проучвания документират увеличение на зъбната флуороза, както в области с флуорирана, така и в области с нефлуорирана вода, което породи бурни дебати за флуорната профилактика в много страни в света. Представени бяха доказателства за това, че увеличението на зъбната флуороза се дължи на свободния достъп до много различни източници на флуор. Приемът на флуорни добавки в оптимално флуорирани райони и употребата на флуорни зъбни пасти от децата под 2 години са едни от главните рискови фактори за зъбна флуороза. Увеличението на зъбната флуороза, паралелно с намалението на зъбния кариес, постави на дневен ред въпроси, свързани с ефективността на флуорната профилактика на зъбния кариес. Основният проблем, който трябва да се реши е как да се предотврати зъбната флуороза, без да се увеличи риска от зъбен кариес. Променените ус- ловия на живот, свободният достъп на хората до много източници на флуор и миналият опит от провеждането на флуорна профилактика изискват преосмисляне на някои от действащите препоръки. В резултат от професионална дискусия, която беше проведена с участието и водеща роля на професионални организации в САЩ, Канада, Европа и Австралия се стигна до промяна на препоръките за флуорна профилактика на зъбния кариес. Говори се за положителните ефекти от приложението на флуор. Дискутират се рискови фактори за поява на зъбна флуороза при съвременните условия на живот в страната. Предлагат се актуални препоръки за профилактика и контрол на зъбния кариес чрез приложение на флуориди, без риск от поява на зъбна флуороза.

bottom of page